Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zrealizowane Projekty Unijne

flaga ue zdjęcie
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Zrealizowane Projekty Unijne
infrastrukturalne projekty unijne

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego w 2021 r. pn. „Budowa nowej płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 10 ton z podłączeniem do istniejącej instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół płyty i uwzględnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do jej funkcjonowania w związku z COVID-19”.

Celem projektu jest wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych. Inwestycja ta w pełni zapewni dostęp do tlenoterapii dla pacjentów wymagających leczenia respiratorami co znacznie zwiększy ich bezpieczeństwo.

Okres realizacji projektu: od 04.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Planowany całkowity koszt realizacji wynosi: 88 790,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 00/100 PLN). Maksymalna kwota wydatków z Funduszu COVID-19 BGK wynosi 88 790,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 00/100 PLN).


projekty unijne
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn. „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej w zakresie świadczeń zdrowotnych w obszarze ratownictwa medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Okres realizacji projektu: od 29.04.2021 r. do 31.12.2021 r. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 533 638,12 PLN (słownie: pięćset trzydzieści trzy sześćset trzydzieści osiem 12/100 PLN). Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 520 000,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

„Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Projektu pn. „ Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS[małpa]mr.gov.pl) lub
elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)”

projekty unijne
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn.


„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt i urządzenia medyczne (kardiomonitor z modułem kapnografii i wózkiem, defibrylator, respirator, USG, pompa infuzyjna i aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparat do szybkiego przetaczania płynów, pulsoksymetr z wykresem pletyzmografii i ładowarką, analizator parametrów krytycznych oraz elektryczne urządzenie do ssania.)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpital w Inowrocławiu. Osiągnięcie celu głównego oraz celów szczegółowych umożliwi zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w powiecie inowrocławskim, polepszenie standardów opieki zdrowotnej w powiecie, zwiększy efektywność systemu ratownictwa medycznego. Realizacja projektu prowadzi także do zwiększenia przeżywalności ofiar zdarzeń nagłych, ograniczenia inwalidztwa pourazowego, ograniczenia strat finansowych, z tytułu trwałej bądź długotrwałej niezdolności do pracy poszkodowanych osób.

Okres realizacji projektu: od 21.09.2018 do 30.06.2019 r.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 394 500,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100 PLN), maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 394 500,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100 PLN), poziom dofinansowanie ustalony został na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 335 325,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 00/100 PLN).

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Projektu pn. „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS[małpa]mr.gov.pl) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

projekty unijne zdjęcie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu realizuje projekt pn. „Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamierzeniem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych poprzez przebudowę dostosowującą pomieszczenia po stacji Dializ do potrzeb Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu medycznego komórek organizacyjnych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Zakres rzeczowy realizowany będzie poprzez wykonanie prac budowlano – montażowych, remontowo – budowlanych i wykończeniowych, prac instalacyjnych: elektrycznych, niskoprądowych (instalacje ppoż., logiczne, teletechniczne, antenowe), sanitarnych i centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz poprawę estsetyki ciągów komunikacyjnych związanych z realizacją przebudowy. Istotnym elementem projektu będzie także zakup sprzętu medycznego dla Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz dla innych komórek diagnostyczno – zabiegowych, a także wyposażenia dla przebudowanych pomieszczeń w celu nadania im pełnej funkcjonalności. W ramach projektu zamontowana zostanie również winda osobowa ułatwiająca dostęp osób z trudnościami w poruszaniu się, w zakres rzeczowy projektu wchodzi także opracowanie dokumentacji oraz działania promocyjne. Rezultatem przedsięwzięcia będzie rozwiązanie zidentyfikowanych problemów społeczności regionu, a także realizacja celów i wskaźników wyznaczonych dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w województwie kujawsko – pomorskim poprzez przebudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny jednostek działających w ramach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Tak skonstruowany cel projektu zostanie osiągnięty dzięki przebudowie nieużytkowanych pomieszczeń Stacji Dializ i zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki powstałych zmian chorobowych u pacjentów, a co najważniejsze zwiększy dostępność i efektywność oferowanych świadczeń medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe, do których należą:

 • Poprawa standardu wyposażenia medycznego szpitala,
 • Poprawa efektywności leczenia pacjentów,
 • Przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz AOS,
 • Znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu diagnostycznego (niezdiagnozowania pacjenta),
 • Zwiększenie ergonomii i komfortu pracy personelu medycznego,
 • Dostosowanie infrastruktury Szpitala do zmieniających się potrzeb mieszkańców

Całkowita wartość projektu wynosi 6.083,971,13 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 5.672.096,88 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR została ustalona na poziomie 52,88 % – 2.999.404,81 zł. Wkład własny Szpitala 3.084.566,32 zł. Nie wszystkie wydatki przewidziane w projekcie kwalifikują się do wsparcia. Koszt napisania Studium Wykonalności oraz opracowania wniosku o dofinansowanie, a także wydatki związane z promocją projektu zostały przydzielone do kosztów niekwalifikowanych projektu. W związku z powyższym, suma wydatków niekwalifikowanych wynosi 411.874,28 zł.

Skip to content