Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Historia

nagłówek strony

HISTORIA PS ZOZ W INOWROCŁAWIU

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powstał w wyniku przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powołanego Uchwałą Nr 196/36/73 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu z dnia 14.06.1973 r. w sprawie utworzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dniem 01 lipca 1973 r., obejmującego zakresem działania wszystkie placówki lecznictwa otwartego Miasta Inowrocławia i Powiatu Inowrocławskiego, Szpital Miejski oraz Powiatowa Stację Pogotowia Ratunkowego.

Przekształcenie ZOZ w PS ZOZ nastąpiło na podstawie: Zarządzenia Nr 164/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia Nr 205/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zespół Opieki Zdrowotnej został przekształcony w dziewięć samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym osiem gminnych samodzielnych publicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej i jeden samodzielny publiczny zakład specjalistycznej opieki zdrowotnej o nazwie: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Wojewoda Bydgoski przekształcając ZOZ w Inowrocławiu w PS ZOZ w Inowrocławiu zmienił jednocześnie formę gospodarki finansowej tego zakładu, tj. jednostkę budżetową (ZOZ) przekształcił w jednostkę samorządową powiatu – prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Wojewoda Bydgoski Zarządzeniem Nr 261/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. powołał Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu oraz decyzją z dnia 26 sierpnia 1998 r. – Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu, powierzając mu prowadzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Decyzją Wojewody Bydgoskiego z dnia 05 października 1998 r. i z dnia 04 grudnia 1998 r.. PS ZOZ w Inowrocławiu został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę, pod nr KR-031 i przejął mienie będące w zarządzie ZOZ w Inowrocławiu. PS ZOZ w Inowrocławiu w zakresie swojego działania jest następcą prawnym jednostki budżetowej – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Decyzją Ministerstwa Zdrowia, proces przekształcania ZOZ-u w Inowrocławiu – jednostki budżetowej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w tym w PS ZOZ w Inowrocławiu, zakończył się przed 01 stycznia 1999 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 1998 r. PS ZOZ w Inowrocławiu został wpisany do rejestru PZOZ i z chwilą uzyskania wpisu w księdze rejestrowej PZOZ nr 98 uzyskał osobowość prawną, jednakże samodzielność finansową uzyskał z dniem 01 stycznia 1999 r. z chwilą wejścia w życia ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a co za tym idzie – rozpoczęcie działalności Kas Chorych. Od 01 stycznia 1999 r. uprawnienia organu tworzącego zakład przejął Powiat Inowrocławski, a w jego imieniu Rada Powiatu w Inowrocławiu jako organ stanowiący Powiatu.

Dostosowując się do nowej sytuacji Rada Powiatu w Inowrocławiu zmieniła nazwę Szpitala Miejskiego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu na Szpital Powiatowy na dra L. Błażka w Inowrocławiu.

Po wprowadzeniu reformy służby zdrowia od roku 1999 trwa ciągły proces dostosowywania struktury organizacyjnej PS ZOZ i proponowanej oferty świadczeń do aktualnych potrzeb zdrowotnych ludności powiatu inowrocławskiego. Największe zmiany w zakładzie miały miejsce w latach 2001/2002, gdy realizowano program naprawczy i restrukturyzacyjny.

Dr Med. Ludwik Błażek
1892 – 1971
Patron Szpitala w Inowrocławiu
Wybitny Chirurg
Wieloletni Ordynator
Oddziału Chirurgicznego,
w latach 1948 – 1950
Dyrektor Szpitala Miejskiego
w Inowrocławiu

Urodził się w 1892 r. w Rudzinach. Po ukończeniu gimnazjum studiował medycynę w Gryfii i Fryburgu. W 1920 zdał egzamin państwowy we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza oraz doktorat medycyny za pracę z dziedziny neurologii.

W latach 1922-27 jako starszy asystent specjalizował się w klinice chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego. Owocem tej asystentury była praca naukowa pt. „Skręt sieci większej” opublikowana w „Przeglądzie Chirurgicznym” z roku 1927. W tym samym roku Ludwik Błażek opuścił klinikę i objął ordynaturę oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Inowrocławiu.

W sierpniu 1939 r. powołany został do wojska i w latach 1940-1941 był ordynatorem oddziału chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. Jesienią 1941 r. znalazł się w Grodnie, gdzie kierował oddziałem chirurgicznym.

W maju 1945 r. wrócił do Inowrocławia na poprzednie stanowisko ordynatora, pełniąc też przez 2 lata funkcję dyrektora Szpitala Miejskiego im. Karola Marcinkowskiego. Pozostał na oddziale chirurgicznym do przejścia na emeryturę w roku 1966, potem niemal aż do ostatnich dni swego życia pracował w poradni chirurgicznej. Zmarł 4 listopada 1971 r.

Był chirurgiem bardzo postępowym, wprowadzając na kierowanym przez siebie oddziale najnowsze zdobycze chirurgii. Na poziomie ówczesnych klinik wykonywał operacje przełyku, śródpiersia, torakoplastyki oraz operacje w jamie brzusznej. Jak ojciec cieszył się z sukcesów zawodowych swoich uczniów.

Za pracę zawodową i działalność w towarzystwie lekarskim dr Ludwik Błażek uhonorowany został wysokim odznaczeniem państwowym. Bardzo cenił sobie członkostwo honorowe Towarzystwa Chirurgów Polskich nadane mu w 1968 r. podczas ogólnopolskiego zjazdu w Krakowie. Takiej godności dostąpiło niewielu lekarzy. Dziś jego imieniem jest nazwany Szpital Miejski w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej.

Skip to content