Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Oddziały
 4. /
 5. Szpitalny Oddział Ratunkowy i...

KOORDYNATOR
Jerzy Cyganiak
lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej


lokalizacja: parter tzw. budynek Izby Przyjęć
telefon: (52) 35 45 685, (52) 35 45 686, e-mail: sor@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: Anna Prabucka-Bartoszewicz
lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
pielęgniarka oddziałowa: mgr Beata Krzemińska


Personel lekarski:

 • Karolina Łada-Buczkowska – lekarz specjalista chorób wewnętrznych
 • Lekarze dyżurujący wg harmonogramu sporządzanego na dany miesiąc dla części chirurgicznej, internistycznej i dziecięcej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy
składa się z następujących części:

chirurgicznej – tel. (0 52) 354 54 83,
internistycznej – tel. (0 52) 354 52 25,
dziecięcej – tel. (0 52) 354 54 65.
obszaru segregacji medycznej i rejestracji – tel. (0 52) 3545 685; (052)3545 686.

Izba Przyjęć tel. (052) 3545 275, e-mail: izba_przyjec@szpitalino.pl
Izba przyjmuje do szpitala pacjentów planowych.
Izba jest zlokalizowana obok wejścia do SOR.
Przyjęcia planowe odbywają się w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 14.30
Przyjęcia planowe w sobotę i niedzielę prowadzone są w części chirurgicznej SOR.

Charakterystyka Oddziału:
Szpitalny Oddział Ratunkowy pełni stały dyżur całodobowy. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W oddziale pracują lekarze systemu ratownictwa medycznego wg wyznaczonego przez Naczelnego Lekarza Szpitala grafiku, oraz pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz sekretarki medyczne.
Opieka nad pacjentem zgłaszającym się do SOR rozpoczyna się już w obszarze segregacji medycznej, gdzie wyznaczeni pracownicy medyczni oceniają aktualny stan chorego. Wiążę się to z ustalaniem kolejności przyjęcia pacjentów. W zależności od kwalifikacji pacjent może zostać zaopatrzony wg następujących przedziałów czasowych.

 • „Czerwony” – pacjent do natychmiastowego leczenia – musi zostać pilnie przekazany do miejsca zaopatrzenia w SOR ( sala resuscytacyjna, resuscytacyjno-zabiegowa) lub na salę operacyjną.- czas zaopatrzenia natychmiastowy.
 • „Pomarańczowy” – pacjent do bardzo pilnego leczenia wymaga pilnego przekazania do miejsca zaopatrzenia na sale resuscytacyjne lub wstępnej intensywnej terapii – czas zapatrzenia do 10 minut.
 • „Żółty” – pacjent do pilnego badania – wymaga pilnego badania lekarskiego w obszarze konsultacyjnym SOR – czas zaopatrzenia do 4 godzin.
 • „Zielony” – pacjent do przyjęcia wg kolejności – otrzymuje numer identyfikacyjny „zielony”, pacjent powinien oczekiwać na wywołanie w poczekalni w wyznaczonej części SOR – czas zaopatrzenia do 6 godzin.

W obszarze konsultacyjnym SOR przeprowadzane są badania diagnostyczne, natomiast w obszarze resuscytacyjno-zabiegowym wykonywane są wszelkie niezbędne czynności ratujące życie.
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywane są świadczenia związane ze stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego w urazach, zatruciach, chorobach wewnętrznych, kardiologii, neurologii oraz innych stanach nagłych. Oddział działa w ramach Planu Działania Wojewódzkiego Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zasady korzystania z wejścia (i wyjścia) przy SOR.

 • Z wejścia (wyjścia) przy SOR przez całą dobę bez ograniczeń korzystają tylko pacjenci zgłaszający się do SOR (i towarzyszący opiekunowie) oraz współpracujące ze SOR służby: ratownicze, policji itp.
 • W uzasadnionych przypadkach z wejścia (wyjścia) przy SOR po godz. 21.00 (do godz. 5.00) mogą korzystać pracownicy w celach służbowych, tj. wezwani do pracy/wychodzący z pracy w tych godzinach w sytuacjach awaryjnych, rozpoczynający pracę planowo o godz. 22.00 oraz inni pracownicy, którzy muszą przybyć do Szpitala w celach służbowych, a także odwiedzający/opiekunowie hospitalizowanych pacjentów.
 • Jeśli opiekun hospitalizowanego pacjenta musi wejść na Oddział po godz. 21.00 (np. w tym czasie został zawiadomiony o przyjęciu podopiecznego do Szpitala, o pogorszeniu się jego stanu zdrowia), pracownik Ochrony Szpitala wejście na Oddział w takim przypadku uzgadnia telefonicznie z danym Oddziałem, korzystając z numeru do punktu pielęgniarskiego. Uzgodnienie obejmuje potwierdzenie pobytu pacjenta i zgodę na wejście. Jeśli opiekun przybył w innych okolicznościach, jego wejście na Oddział pielęgniarka dyżurna uzgadnia również z pacjentem.

Szpitalny Oddział Ratunkowy działa od dnia 04.04.2000 r., a uruchomienie oddziału zostało sfinansowane w ramach programu pilotażowego pt.”Zintegrowane ratownictwo medyczne 1999-2003″ finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
W połowie 2010 roku oddział został przebudowany w części wejściowej (podjazd zamykany i otwierany automatycznie) i doposażony w sprzęt zakupiony ze środków programu operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa XII, „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” działanie 12.1, „Rozwój ratownictwa medycznego”.
Nowe wyposażenie zostało skierowane na leczenie urazów ortopedycznych (nowoczesny aparat RTG z ramieniem C), doposażenie obszarów obserwacji (nowoczesne monitory, aparat USG) i obszaru resuscytacji i zabiegowego (nowoczesne defibrylatory, respiratory, aparat do znieczulenia, stół operacyjny). W 2011 roku oddane zostało do użytku przebudowane lądowisko dla helikopterów, w związku z programem współfinansowanym przez Unię Europejską „Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu”. W skutek realizacji projektu lądowisko spełnia warunki do obsługi helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez całą dobę.

W przyszłości planowany jest kompleksowy remont polegający na przebudowie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznie z przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć. Planowana jest przebudowa wejścia do SOR (jeden obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć) który, będzie miała wpływ na organizację pracy całego oddziału, a przebudowa części dziecięcej wygospodaruje możliwość przeniesienia tam części konsultacyjnej i zabiegowej SOR.

Skip to content